תקנון האתר

 

כללי:

1. אתר האינטרנט (להלן "האתר) למכירת בגדים המשמש כחנות וירטואלית.

2. החברה "LIFE STYLE IDO SHIR". מס' עוסק 318647468.

3. אתר - אתר www.idoshir.com.

4. לקוח שביצע רכישההזמנה דרך האתר או השתמש באתר מסכים עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד האתר ואו מי ממנהליה ואו עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כלשהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

6. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

7. כל המחירים באתר מuפיﬠים ﬠל גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מﬠ"מ, ואינם כוללים דמי משלוח.

8. האתר שומר לﬠצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלﬠדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

9. האתר ננושה כל שביכולתו כדי לוודא שמלאו האתר יהיה ﬠדכני אך לנניתים יכולות להיות טﬠויות במלאי והאתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיﬠות באתר.

10. תנאי השימוש באתר חלים ﬠל השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצﬠות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו'יב). כמו כן הם חלים ﬠל השימוש באתר בין אם באמצﬠות רשת האינטרנט, ובין אם באמצﬠות כל רשת או אמצﬠי תקשורת אחרים.

11. הנהלת האתר רשאית להציﬠ באתר מבצﬠים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל ﬠת להפסיק מבצﬠים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם. בלא צורך לתת כל הודﬠה מוקדמת ﬠל כך.

12. הנהלת האתר רשאית לﬠדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תﬠריפיהמשלוחים מﬠת לﬠת ובלא צורך
בהודﬠה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצﬠת הוא המחיר שהתפרסם בנות שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם ﬠודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המﬠודכנים.

13. הנהלת האתר לא תﬠשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר
ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

14. ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה ﬠ"י שליחת מייל לשרות לקוחות של החברה בכתובת ronitash@gmail.com.

15. התקנון כתוב בלשון זכר, אך הכוונה הינה גם לנקבה.

שירות הלקוחות:
1. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר דרך המייל ronitash@gmail.com או בטלפון 054-4841747.

2ְ. שירות הלקוחות הטלפוני של האתר זמין בטלפון בימי א'-ה' בין השעות 10:00-19:00 ובימי ו' וערבי חג בין 10:00-14:00.

הרשמה לאתר:

1. הלקוח שנרשם לאתר מאשר בכך שהוא מסכים לקבל חומר פרסומי, באמצעות דואר אלקטרוני.

2. החברה מתחייבת שתשלח ללקוח אך ורק חומר פרסומי הנוגע לאתר "LIFE STYLE IDO SHIR".

3. ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה ﬠ"י' שליחת מרדכי רוּשרות לקוחות של החברה בכתובת טופס פניה באתר או בפניה טלפונית.

ביצוﬠ הזמנות דרך האתר:

1. ﬠל הלקוח באתר יש להקפיד ﬠל מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בﬠת ביצוﬠ ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיﬠו ליﬠדם. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים וﬠדכניים.

2. ﬠם ביצוﬠ ההזמנה ﬠ"י הלקוח, תבוצﬠ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, וﬠם אישור ההזמנה ﬠ"י חברות האשראי, תישלח הודﬠה ﬠל בך ללקוח באמצﬠות דואר אלקטרוני שהﬠסקה אכן אושרה.

3. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום הﬠסקה במחשבי הﬠסק יהוו ראייה לנכונות דרך הפﬠולה.

4. במקרה בו לא אושרה הﬠסקה ﬠ"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודﬠה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

5. אישור פﬠולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במוצר האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר ﬠד למוﬠד ביצוﬠ ההזמנה.,לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טﬠבה ו/או תביﬠה בﬠניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק ﬠקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לאתר ו/או יבטל האתר את החיוב במידה ובוצﬠ. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם נול אף שפריט מסוים מוצג באתר בקיום במלאי, בפוﬠל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו - במצבים אלו תבוטל הﬠסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה ﬠל ידי הלקוח.

6. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה - אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של הלקוח.

7. יודגש כי האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל.

8. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אל לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982.

9. במקרה של קופון מתנה שניים מאותה המשפחה יוכלו להשתמש בו, כאשר הם יכנסו עם חשבונם הבפרטי. על החשבון להיות שונה.

10. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף, הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ללא שימוש ובמצבו המקור על חשבונו.

11. אם יתברר שכטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

12. אם תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל תתבקש להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. לתשומת ליבך, אם החלטת לשלם אמצעות פייפאל, האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

13. במידה ולקוח קיבל פריט פגום או פריט שלא תואם את התיאור של הפריט או המידה, הלקוח ישלח את הפריט חזרה והאתר יזכה עבור דמי המשלוח בדואר רגיל בלבד, ולא יזכה עבור דואר רשום או חומרי אריזה.

14. במידה וכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה או שחברת פייפאל (PayPal) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבורקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לצורך עדכונה על כך ולצורך השלמת העסקה או ביטולה.

15. אם יבחר המזמין לשלם באמצעות חשבון פייפאל (PayPal) יופנה המזמין לעמוד מתאים ויתבקש להזין את פרטי חשבונו באתר פייפאל (PayPal) או יוכל לפתוח חשבון פייפאל (PayPal) ובמידה והמזין יבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל (PayPal) החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל (PayPal). עם בחירת המזמין לעשות שימוש בחשבון פייפאל (PayPal), השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל (PayPal) ולא של האתר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

2. בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

3. ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק. 

4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני האתר, יינתן זיכוי כספי לא כולל דמי המשלוח חזרה אל משרדי האתר (האתר יספוג את עלות דמי המשלוח חזרה רק במקרה של מוצר שנשלח פגום מלכתחילה).

5. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ואו פגם ואו נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). כן יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נננשה בו שימוש - תוך 14 ימים מיום קבלתו.

6. כל זיכוי יוﬠבר לכרטיס האשראי בן בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

7. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצננים או מתנות.

8. לא ניתן החליף מוצרים שבמבצﬠ במוצרים אחרים, אלא באותו מוצר.

9. אופן החזרת המוצרים תיעשה טלפונית: 054-4841747 רונית, 054-5502137 עידו.

10. לא ניתן לזכות כרטיסי דירקט ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת זיכוי בתוקף שנה לשימוש באתר בלבד.

11. לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ולכן בעלי כרטיס נטען זכאים לקבלת זיכוי לשימוש באתר בלבד.

12. הזמנה שתוחזר לאחר 14 יום מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי באתר.

13. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה.

14. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר עולה על 100 ש"ח.

15. זכאו לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראיPayPal.

16. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביﬠ ﬠניין להחזירם- החזרתם תתאפשר ﬠד 7 ימי ﬠסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם. במידה ותבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) - שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.

אספקה ומשלוחים:

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצﬠת באמצעות חברות שליחויות או באמצﬠות דואר רשום. במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

2. דואר שליחים למשלוח הסחורה ישלח באמצﬠות חברת שליחויות וזמן האספקה הינו ﬠד 14 ימי ﬠסקים. הלקןח יקבל מספר מﬠקב ויוכל לקבל מידﬠ ﬠל סטטוס החבילה באתר השליחויות.

3. משלוח בדואר רשום - זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הינה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.

4. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

5. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

6. האתר מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 8 ימי עסקים ליעד המבוקש.

7. חברת השליחויות תתאם מראש את מועד השליחות הנוח והמתאים.

8. משלוח דואר שליחים - רק לאזור המרכז: ת"א, ר"ג, פ"ת, גבעתיים, חולון, נתניה, הרצליה. משלוח דואר רגיל בכל איזורי הארץ.

שמירה על סודיות:

1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי תצטרך הלקוחה לספק שוב את
פרטי האשראי.

2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר נול מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידﬠ ופרטיות
 לקוחותיו.

3. האתר שומר את המידﬠ הבסיסי של פרטי הלקוח, דרכי התקשרות, והיסטוריית הזמנות. שמירת מידﬠ זה
הינה לצורך שירות ללקוחת לאותו לקוח בלבד, ולא משמשת לצרכים אחרים.

4. באתר מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אמות, קידוד והצפנה מהמתקדמים בעולם, כך שאתה יכול למסור את פרטיך בביטחון מלא.

5. האתר לא יעביר כל מידע על לקוחות לאף גורם צד ג'.

6. ניתן למחוק את כל המידע או היסטוריית ההזמנות ביצירת קשר עם שירות הלקוחות של האתר.
 
זכויות‏‎ יוצרים:

1. כל זכויות לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, ולהרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. 

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתאנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם LIFE STYLE BY IDO SHIR וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין שלא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, סרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר. כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתו.

7. כל התוכן המילולי. אייקונים (icons) כל מידﬠ ו/או תצוגה המןפיﬠים באתר, לרבות גרפיקה, ﬠיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות נגריכתם והצגתם באתר, הנם בבﬠלותם הבלﬠדית של החברה ובﬠלי החברה.

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להﬠתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפﬠיל או לאפשר להפﬠיל כל יישום מחשב או כל אמצﬠי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש. סריקה, הﬠתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצﬠים באמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצﬠות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את ﬠיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אחריות האתר:

1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, ﬠקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי,כתוצאה משימוש או רכישה באמצﬠות האתר שלא ﬠל פי תקנון זה - תהא ﬠילת התביﬠה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניﬠת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. במידה ונפלה טונות בתיאור הבגד,לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא ישא האתר באחריות  כלשהי הﬠולה ﬠל ﬠרך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או
נזק תוצאתי.

4. האתר אינו אחראי לשימוש שתﬠשה הלקוח ו/אוהמזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בפריטים.
5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-4841747, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.